?kolení SEO

Zapomeňte na staré praktiky, na ?kolení vám uká?u, jak se dělá SEO v roce 2020. P?ij?te se nau?it, jak vám SEO m??e pomoci plnit byznysové cíle a zvy?ovat tr?by.

Milan Zeman Senior SEO Specialist

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
10 - 18 h
Po?et ú?astník?: 15
Volná místa

Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Co je SEO a jak vám m??e pomoci zvy?ovat tr?by
 • Co je d?le?ité pro dohledatelnost va?eho byznysu online i offline
 • Jak optimalizovat produktové stránky a zvy?ovat jejich proklikovost z vyhledávání
 • Jak tvo?it obsah, ktery válcuje konkurenci a podporuje cíle va?eho webu
 • Jak identifikovat konkurenci a pohlídat si ji
 • Jak SEO mě?it a vyhodnocovat
 • Aktuální trendy a tipy pro zlep?ování va?ich pozic ve vyhledáva?ích. Na co si dát pozor a co m??ete pustit z hlavy?

Na ?kolení dostanete p?ístup do nástroje Marketing Miner, ve kterém si vyzkou?íte i samostatnou práci a po skon?ení ?kolení vám z?stane tento nástroj je?tě tyden aktivní.

Co je SEO

 • Vysvětlíme si, jak fungují vyhledáva?e a co optimalizace znamená pro va?e podnikání
 • Na jakém principu staví SEO a co je jeho podstatou

Technické ?e?ení

 • Největ?í nedostatky a d?vody pro nízké tr?by z vyhledávání vět?iny prodejních web? jsou problémy s indexací a ?patně ?e?ené filtrování
 • Uká?u vám, jak tyto nedostatky odstranit a správně nastavit v?echny d?le?ité technické ?ásti webu?

Obsah

 • Podíváme se, jak vytě?it maximum z produktovych stránek optimalizací on-page faktor?
 • Jak se tvo?í informa?ní architektura a v ?em spo?ívá optimalizace kategorií
 • Obsah není jen homepage nebo produkt – dnes uspěje pouze kvalitní obsah a na ?kolení si uká?eme postup, jak takovy kvalitní obsah vlastně tvo?it pro jakykoliv web

Strukturovaná data

 • Co jsou strukturovaná data a jak mohou pomoci SEO?
 • Která strukturovaná data pou?ít pro ktery byznys a jak na to

Odkazy

 • Vysvětlíme si základní princip odkaz? a prozradím vám, jak je získávat v roce 2020

Lokální SEO

 • Aktivity a postupy, jak zviditelnit va?e pobo?ky a lokální byznys a p?iblí?it se tak va?im potenciálním zákazník?m

Redesign webu

 • Jak postupovat p?i redesignu a na co si dát pozor, abyste p?ede?li propadu náv?těv a tr?eb

Rychlá analyza konkurence

 • Jak lehce analyzovat va?i konkurenci a ?pehovat ji

Aktuální trendy

 • SEO nemá mnoho trend?, av?ak i p?esto je nunté byt IN, a proto si ?ekneme, co je te? v SEO trendy v ?R i ve světě

Jak vyhodnocovat SEO

 • Nic z toho by nemělo smysl, kdybychom neuměli ?íct, zda jdeme správnym směrem a plníme cíle
 • Uká?u vám, jak a co vyhodnocovat a jak na vysledky reagovat

Doporu?ujeme zejména pro: majitele web? a e-shop?, podnikatele na internetu, marketingové mana?ery s p?esahem do online marketingu, vedoucí internetovych projekt?, SEO konzultanty, vedoucí obsahovych oddělení, online marketéry a dal?í zájemce o problematiku.

Abyste si odnesli ze ?kolení co nejvíce praktickych informací, doporu?ujeme mít na ?kolení p?ístup do vlastního ú?tu nástroje Google Analytics.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • Marketingovy nástroj Marketing Miner na 7 dní,
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Milan Zeman

Senior SEO Specialist

Milan p?sobí v digitální agentu?e Sherpas jako Senior SEO Specialist. V digitálu se pohybuje několik let a má zku?enosti od sociálních sítí p?es emailing, analytiku, PPC a? po SEO a Content marketing, na které se v sou?asnosti zamě?uje nejvíce. Ve volném ?ase si vede blog o marketingu M?j svět marketingu a na webu nástroje Collabim si s ním m??ete p?e?íst rozhovor o SEO a jeho práci.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


25.?listopadu
10 - 18 h
Praha

Workshop: Copywriting

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
9.?prosince
10 - 18 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
14.?prosince
10 - 18 h
Praha

?kolení: PPC reklamy I

Online reklama
3?990?K?
Volná místa
久久婷婷丁香五月色综合啪,天天综合网久久综合,久久一日本道色综合