?kolení: LinkedIn a jeho vyu?ití pro firemní propagaci

Největ?í profesní sociální sí? a jak ji vyu?ít pro firemní marketing, PR ?i sales. Její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak: lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji.

Adam Zbiejczuk Communication, Social Media Manager

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
9:30 - 17:30 h
Po?et ú?astník?: 10
Volná místa

Cena

4?990?K?
6?038?K? s DPH

Témě? ve v?ech firmách se pod sociálními sítěmi myslí na Facebook a Instagram. Ale LinkedIn jako největ?í profesní sí? m??e byt velmi zajímavou alternativou - a její vyu?ití není zdaleka jen pro nábor novych zaměstnanc?. Naopak: lze na ni p?sobit mnohem ?í?eji - zejména v B2B podnikání jsou osobní vazby témě? nejcenněj?ím kapitálem a LinkedIn pak zp?sobem, jak jej efektivně vyu?ít.?

 • Uká?eme si mo?nosti vyplyvající ze strategicky ?ízené komunikace na LinkedInu.
 • Její zásadní sou?ástí není pouze LinkedIn stránka firmy, ale zejména profily zaměstnanc?.
 • Podíváme se ale i na mo?nosti placené propagace, novou podobu LinkedIn skupin nebo p?íklady z ?eské i zahrani?ní praxe.

?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

 • P?edstavení LinkedInu
 • Osobní profil - jak si jej kvalitně vytvo?it a vyplnit, doporu?ení
 • Jak a kdy se propojovat s dal?ími u?ivateli
 • Pokro?ilé vyhledávání na LinkedIn
 • Co a jakym zp?sobem publikovat na LinkedIn
 • Statistiky osobních profil?
 • Placené verze profil?
 • Nastavení notifikací, propojení s e-maily?
 • LinkedIn stránky a jejich správné nastavení, showcase pages
 • Co a jak publikovat na stránkách
 • Placené mo?nosti pro stránky
 • Video na LinkedInu

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové, PR a sales pracovníky, kte?í chtějí vyu?ít potenciálu LinkedInu pro firemní propagaci. ?kolení není primárně ur?eno pro zájemce o head-hunting nebo na vyu?ití LinkedInu k aktivnímu hledání práce.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Adam Zbiejczuk

Communication, Social Media Manager

Adam je spolumajitelem komunika?ní agentury Influencer.cz, sociálním sítím se věnuje od roku 2007. Pomáhá klient?m pou?ívat sociální média nejen jako dal?í marketingovy kanál. Za?ínal v mBank, později pracoval ve velkych vykonnostních agenturách, pomáhal s PR a business developmentem v ROI Hunteru. O sociálních sítích p?edná?í, pí?e - a organizuji pravidelná setkání pro lidi z bran?e: Babeltalk.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


Ji? za 10 dní
15.??íjna
10 - 17 h
Praha

?kolení: Firemní Instagram pro za?áte?níky

Sociální sítě
3?990?K?
Volná místa
18.?listopadu
10 - 17 h
Praha
9.?prosince
10 - 18 h
Praha

?kolení: Obsahová strategie pro web

Obsahovy marketing
4?990?K?
Volná místa
久久婷婷丁香五月色综合啪,天天综合网久久综合,久久一日本道色综合