?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Google Analytics se neustále rozvíjí. Nau?te se pou?ívat nové a pokro?ilé funkce tohoto nástroje. Poznejte tak lépe své náv?těvníky a bu?te úspě?něj?í p?i vyhodnocování reklamních kampaní!

Zdeněk Hejnák Senior Web Analyst

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
10 - 18 h
Po?et ú?astník?: 15
Volná místa

Cena

4?490?K?
5?433?K? s DPH

Pou?íváte ji? Google Analytics del?í dobu, ale nestíháte vst?ebávat nové funkce, které se v?nástroji objevily??

 • Dozvíte se, které z?novych funkcí v?Google Analytics vám budou u?ite?né.
 • Zlep?íte se ve vyhodnocování kampaní díky pou?ívání reportu Cest s?více kanály (Multichannel funnels).
 • Dozvíte se, jak náv?těvníci va?eho webu utíkají z?objednávacího procesu a?kdy byste měli reagovat.
 • Nebudete opakovat ?asté chyby p?i vyhodnocování dat o?náv?těvnosti.
 • Zjistíte, k??emu slou?í Google Tag Manager a?co znamená Universal Analytics.

V?e si prakticky vyzkou?íte na reálnych p?íkladech.

Pot?ebujete základy? Zkuste??kolení Google Analytics I!

Cesty s?více kanály

 • Co jsou p?ehledy MultiChannel Funnels a?k ?emu jsou p?ínosné.
 • Zjistíte, jak r?zné marketingové kanály napomáhají ke konverzím.
 • Jak tuto funkci vyu?ít, jak s?ní pracovat.

Správná data správnym lidem

 • Reportování klí?ovych ukazatel? na dashboardu.
 • Nastavte u?ivatel?m pro ně relevantní informace.
 • Zp?soby tvorby vlastních p?ehled?.
 • Praktické ukázky u?ite?nych p?ehled?.
 • Jak data rychle a?automaticky nahrávat do Excelu.

Analytické postupy

 • Srovnávání vykonu p?irozeného vyhledávání v?Google a?Seznamu
 • Vyu?ívání kontingen?ních tabulek a?funkce Plot Rows.
 • Pokro?ilé vyhledávání v?tabulkách dat.

Pou?ívání segmentace

 • Rychlej?í nastavení segment?.
 • ?asto u?ívané segmenty.
 • Jak pracovat se segmenty skute?nych zákazník?.
 • Segmentování u?ivatel? nap?í? více náv?těvami.
 • Tipy, jak se v?segmentech neztratit.
 • Segmentování mobilní náv?těvnosti.

Vizualizace cesty náv?těvníka

 • Nové mo?nosti sledování navigace u?ivatel? (Visitor Flow, Goal Flow, Event Flow).
 • Jak vy?íst z?krásnych graf? akceschopné poznatky.

Mě?ení interakcí náv?těvník?

 • Mo?nosti vyu?ívání Sledování událostí (Event Tracking).
 • Praktické ukázky mě?ení na stránkách Dobrého webu.
 • Nastavení Událostí jako cíl?.
 • Vyu?ití p?ehled? v?reálném ?ase.

Universal Analytics a?dal?í rozvoj mě?ení

 • Nové mo?nosti mě?ení u?ivatel? nap?í? více za?ízeními.
 • Dopady změn v?metodice práce s?cookies.
 • Zapojení informací o?va?ich zákaznících.
 • Jaká data je mo?né nově mě?it a?k ?emu jsou u?ite?ná.
 • Nahrávání náklad? kampaní pro lep?í vyhodnocování.
 • Vyu?ití remarketingu pomocí Google Analytics.

Google Tag Manager

 • Vyu?ití nástroje z?pohledu marketingu.
 • Jak zjednodu?it nasazování mě?icích kód?.
 • Jak si udr?ovat po?ádek v?r?znych mě?icích kódech.

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, správce PPC, webdesignéry.

Pot?ebné znalosti odpovídají úrovni ú?astníka ?kolení Google Analytics I, zejména by měl:?

 • Vědět o?cílích svého webu a?jejich mě?ení v?Google Analytics.?
 • Vědět, co znamenají a?jak se pou?ívají pokro?ilé segmenty.?
 • Pou?ívat zna?ení kampaní pomocí UTM parametr?.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • bezplatné e-mailové konzultace s?lektorem po dobu 14 dní,
 • garance vrácení peněz v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Zdeněk Hejnák

Senior Web Analyst

Zdeněk je dr?itelem certifikátu Google Analytics Individual Qualification. Zaji??uje, aby mě?ená data dávala smysl. Pom??e vám uvědomit si, k??emu chcete data vyu?ívat pro své pot?eby, a?uká?e vám, kde data najít a?jak s?nimi efektivně pracovat. ?erpá p?edev?ím ze zku?eností s?e-shopy a?z rozsáhlych online kampaní korporátních klient?.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


5.?listopadu
10 - 17 h
Praha
26.?listopadu
10 - 18 h
Praha

Workshop: UX design v návrhu webu

User experience
4?990?K?
Poslední místa
17.?prosince
10 - 18 h
Praha

?kolení: e-mail marketing v praxi

E-mail marketing
4?490?K?
Volná místa
久久婷婷丁香五月色综合啪,天天综合网久久综合,久久一日本道色综合