?kolení Google Analytics I

Víte, kolik vám na web chodí náv?těvník?, ale nic o nich? Spou?títe reklamní kampaně na internetu, a jejich efektivita je vám neznámá? Nau?íme vás porozumět vyhodnocování náv?těvnosti webu. Budete umět pracovat s Google Analytics tak, abyste zvládli vyhodnocovat cíle webu a neměli problém se správnou interpretací v?ech d?le?itych report?.

Zdeněk Hejnák Senior Web Analyst

Termíny

Milady Horákové 116/109,
Praha 6 - Hrad?anská
Zobrazit na mapě
?kolicí místnost Hrad?anská
10 - 18 h
Po?et ú?astník?: 15
Volná místa

Cena

3?990?K?
4?828?K? s DPH

 • Jak najít v Google Analytics to, co pot?ebujete
 • Jak se vyznat v nejd?le?itěj?ích ukazatelích a grafech a správně jim porozumět
 • Co je to konverze a jak mě?it hodnotu objednávek z webu
 • Jak vyhodnocovat úspě?nost reklamních kampaní
 • Jak lépe poznat náv?těvníky a rozdělit si je do segment?
 • Jak odhalit slabá místa va?eho webu

Základy u? máte a?zajímaly by vás novinky a?pokro?ilé funkce? Nabízíme i??kolení?Google Analytics II - pro pokro?ilé.

Za?ínáme s Google Analytics

 • S ?ím Google Analytics pomáhají
 • Slovní?ek základních pojm?
 • Princip fungování Google Analytics

Analyza chování náv?těvník?

 • Zdroje náv?těvnosti
 • Nastavení a vyhodnocování cíl? webu
 • Loajalita náv?těvník?
 • Konverzní poměr

Efektivita reklamních kampaní

 • Rozeznávání r?znych kampaní
 • Reklamní kampaně PPC
 • Vyhodnocování návratnosti kampaní

Segmentace u?ivatel?

 • Kte?í náv?těvníci jsou pro nás zajímaví
 • Porovnávání r?znych skupin náv?těvník?

Prostor pro vás

 • ?e?ení praktickych p?íklad? vyhodnocování
 • Debata nad va?imi statistikami

Doporu?ujeme zejména pro: marketingové specialisty, mana?ery internetovych projekt?, majitele e-shop?.

Nejsou pot?eba ?ádné p?edchozí znalosti. Google Analytics má ?eské rozhraní, tak?e p?ípadná neznalost angli?tiny také není p?eká?kou.

Praktické p?íklady na ?kolení si ideálně m??ete zkou?et na vlastních statistikách, pokud si s?sebou vezmete p?ístupové údaje. V?ka?dém p?ípadě ale získáte testovací ú?et reálného internetového obchodu.

Na ?kolení se nezabíhá do velkych technickych podrobností.

 • studijní materiály,
 • certifikát absolventa ?kolení,?
 • spole?ny oběd v?restauraci,
 • ob?erstvení po cely den,?
 • garance vrácení peněz?v p?ípadě nespokojenosti.

O lektorovi

Zdeněk Hejnák

Senior Web Analyst

Zdeněk je dr?itelem certifikátu Google Analytics Individual Qualification. Zaji??uje, aby mě?ená data dávala smysl. Pom??e vám uvědomit si, k??emu chcete data vyu?ívat pro své pot?eby, a?uká?e vám, kde data najít a?jak s?nimi efektivně pracovat. ?erpá p?edev?ím ze zku?eností s?e-shopy a?z rozsáhlych online kampaní korporátních klient?.


?kolení na míru

Chcete ?kolení na míru va?im pot?ebám a sou?asnym znalostem problematiky?

Chci ?kolení na míru →

Doporu?ená ?kolení


21.??íjna
10 - 18 h
Praha

?kolení: Google Analytics II - pro pokro?ilé

Webová analytika
4?490?K?
Volná místa
5.?listopadu
10 - 17 h
Praha
26.?listopadu
10 - 18 h
Praha

Workshop: UX design v návrhu webu

User experience
4?990?K?
Poslední místa
久久婷婷丁香五月色综合啪,天天综合网久久综合,久久一日本道色综合